ระบบสืบค้นข้อมูล

สืบค้นใบอนุญาตสำหรับกัญชา


จำนวนใบอนุญาตทั้งหมด {{MARIJUANA_REPORT_LENGTH}} รายการ
มีผู้ได้รับอนุญาต
มีผู้ได้รับอนุญาต (ผลิตปลูก)
มีผู้ได้รับอนุญาต (จำหน่าย)
ไม่มีผู้ได้รับอนุญาต
จังหวัด: {{PVNAME}}ยังไม่ได้เลือก

ไม่พบข้อมูล

ลำดับที่ {{ ($index + 1) + (currentPage - 1) * pageSize_report}}

ชื่อผู้รับอนุญาต : {{datas.LCN_THAIFULLNAME}}

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : {{datas.BSN_THAIFULLNAME}}

ประเภทคำขอ : {{datas.PurposeName}}

ชื่อสถานที่ : {{datas.LOCATION_ADDRESS_thanameplace}} ({{datas.LOCATION_ADDRESS_thachngwtnm}})

ที่ตั้ง : {{datas.LOCATION_ADDRESS_thaaddr}} {{datas.LOCATION_ADDRESS_thasoi}} {{datas.LOCATION_ADDRESS_tharoad}} {{datas.LOCATION_ADDRESS_thamu}} {{datas.LOCATION_ADDRESS_thathmblnm}} {{datas.LOCATION_ADDRESS_thaamphrnm}} {{datas.LOCATION_ADDRESS_thachngwtnm}} {{datas.LOCATION_ADDRESS_tel}}

เลขที่ใบอนุญาต : {{datas.LCNNO_DISPLAY}}

วันที่อนุมัติ : {{datas.CONSIDER_DATE_DISPLAY}}

สถานะ : {{datas.STATUS_NAME}}

ดูแผนที่

ไม่ระบุ

{{datas.REMARK_ACT}}