ระบบสืบค้นข้อมูล

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อรองรับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์


จำนวนแพทย์ทั้งหมด 10099 คน พบ {{DATA_LENGTH}} คน
มีผู้ผ่านการอบรมจากแพทย์แผนไทยรับรอง
มีผู้ผ่านการอบรมจากกรมการแพทย์รับรอง
มีผู้ผ่านการอบรมจากสองหน่วยงานรับรอง
ไม่มีผู้ผ่านการอบรมจากสองหน่วยงานรับรอง
Loading...
จังหวัด: {{PVNAME}} พบ {{DATA_LENGTH}} ราย, รับรองโดยแพทย์แผนไทย: {{X_LENGTH}} ราย, รับรองโดยกรมการแพทย์: {{Y_LENGTH}} ราย
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเลข Certificate ให้ไว้ ณ วันที่หมดอายุ
{{ ($index + 1) + (currentPage - 1) * pageSize}} {{datas.DocfullName}} {{datas.CERTIFICATE_NO}} {{datas.RECEIVED_DATE_DISPLAY}} {{datas.EXP_DATE_DISPLAY}}
ไม่พบข้อมูล